REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, rodzaje, zakres i warunki świadczenia za pośrednictwem Sklepu Internetowego usług drogą elektroniczną na rzecz Klienta, warunki składania zamówień, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży i Umów o Świadczenie Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny, uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji  oraz zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe.
 3. Sklep Internetowy pod adresem www.advoider.pl prowadzony jest przez QDIQO sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000717330; NIP: 9731048687; REGON: 368895204.
 4. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów nie będących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego.
 6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna w celu utworzenia Konta, korzystania z usługi Newsletter lub złożenia przez Klienta Zamówienia.
 7. Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści przez Klienta. Treść zawarta w Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Klienta dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.
 8. Sprzedawca dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedawca je stosuje.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie Internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie Internetowym poprzez stosowanie Certyfikatu SSL.
 10. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do:
  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;
  3. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
  4. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
  5. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 11. Zabronione jest w szczególności:
  1. podawanie w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych;
  2. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego;
  3. naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Sprzedawcy, jego pracowników, osób z nim powiązanych lub osób trzecich;
  4. dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  5. rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
  6. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu Internetowego i realizowania płatności;
  7. modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego cen lub opisów Produktów;
  8. ingerowanie w działanie strony Sklepu Internetowego, w tym zmienianie kodu strony Sklepu Internetowego, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego lub oprogramowanie albo urządzenia Sprzedawcy.

II. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca złożenie Zamówienia w szczególności poprzez określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 3. Gwarancja – uprawnienia oraz obowiązki wynikające z oświadczenia gwarancyjnego, Ogólnych warunków gwarancji oraz Kodeksu cywilnego;
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą; posiadająca status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego w związku z założeniem konta elektronicznego zdefiniowanego poniżej w ppkt. 6), jak również nie posiadająca statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego – dokonująca zakupów z pominięciem procedury rejestracji konta elektronicznego zdefiniowanego poniżej w ppkt. 6), i logowania do niego.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. KontoUsługa Elektroniczna umożliwiająca dostęp Klienta do Sklepu Internetowego oraz korzystanie z niego w zakresie i zgodnie z Regulaminem. Elektroniczne konto jest częścią Sklepu Internetowego, oznaczone jest indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz stanowi zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o jego Zamówieniach w ramach Sklepu Internetowego;
 7. Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana każdemu Klientowi korzystającemu ze Sklepu Internetowego umożliwiająca mu złożenie Zamówienia jednego lub kilku Produktów, polegająca na gromadzeniu składanych przez Klienta ofert zawarcia Umowy Sprzedaży, wyświetlaniu podsumowania ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie, w tym ewentualnych kosztów dostawy Produktów, przewidywanego terminu dostawy Produktów;
 8. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) Sklepu Internetowego dostępnego w domenie www.advoider.pl, a także wydarzeń związanych z promocją Produktów.
 9. Produkt – urządzenie dostępne w Sklepie Internetowym będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny lub przedmiotem Zamówienia;
 10. Regulamin/Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umów sprzedaży Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów i zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów, w tym prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, a w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), określający w szczególności rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną; zasady korzystania z usługi Newsletter świadczonej na rzecz Klientów, którzy zamówią tę usługę w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 11. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.advoider.pl.
 12. Sprzedawca – QDIQO sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000717330; NIP: 9731048687; REGON: 368895204;
 13. Umowa Sprzedaży – umowa, której przedmiotem jest przeniesienie własności i wydanie Produktu przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za zapłatą przez Klienta na rzecz Sprzedawcy ceny, zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie;
 14. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem;
 15. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.);
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, określające: rodzaj i ilość Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktu, miejsce wydania Produktu oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego co do produktów będących przedmiotem Zamówienia.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE, ZASADY DOSTĘPU 

Do przeglądania Sklepu Internetowego niezbędne jest urządzenie końcowe typu telefon, komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne, w tym mobilne, z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym, a także składania zamówień na Produkt, Newslettera, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

IV. USŁUGI ELEKTRONICZNE, REJESTRACJA, LOGOWANIE I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie wskazane poniżej Usługi Elektroniczne:
  1. Konto,
  2. umożliwianie Klientom składania Zamówień za pośrednictwem Formularza Zamówienia oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;
  3. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
  4. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  5. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;
  6. Newsletter;
  7. Formularz kontaktowy;
  8. Formularz zwrotu/reklamacji towaru.

V. KONTO

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.advoider.pl.
 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
 4. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu w prawym górnym rogu: “Zaloguj się”. Lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Na podany adres e-mail przyjdzie wiadomość potwierdzająca założenia Konta klienta.
 7. Klient może zarejestrować Konto podczas zakupu urządzenia Advoider na stronie www.advoider.pl. Należy dodać urządzenie do koszyka poprzez naciśnięcie (kliknięcie) „Kup teraz”. Następnie Klient zostanie przeniesiony na stronę koszyka, gdzie znajduje się podsumowanie zakupu. Aby utworzyć konto należy kliknąć „Stworzyć konto?” pod miejscem na wprowadzenie adresu mailowego oraz podać hasło. Po złożeniu zamówienia, Klient zostanie automatycznie przeniesiony na stronę, na której znajdują się szczegóły zamówienia a także automatycznie zalogowany jest do swojego Konta Klienta. Klient otrzyma mailowe potwierdzenie założenia Konta Klienta.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

VI. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. Informacje o Produktach przeznaczonych do sprzedaży prezentowane w Sklepie Internetowym oraz wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt. VI. ust. 6 Regulaminu, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zwarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego zgodnie z ceną jednostkową Produktu i warunkami Regulaminu kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. 
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień następuje poprzez: dodanie urządzenia do koszyka poprzez kliknięcie „Kup teraz” na stronie www.advoider.pl. Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony na stronę koszyka, gdzie znajduje się podsumowanie zakupu. W podsumowaniu znajduje się: nazwa produktu, cena urządzenia, informacja o ilości dodanych produktów, łączna sumę do zapłacenia. W tym miejscu można dokonać korekty ilości zamówionych produktów oraz skorzystać z kodu rabatowego, jeśli jest posiadany. Aby przejść dalej, należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”. Następnie należy wypełnić dane płatności: imię i nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, telefon, adres email. Można wybrać przesyłkę na inny adres i wskazać go po zaznaczeniu pola „Wysłać na inny adres”. Możliwa jest również rejestracja Konta Klienta poprzez zaznaczenie opcji ” Stworzyć konto?”. Należy wtedy podać hasło. Następnie należy wskazać odpowiedni dla siebie rodzaj wysyłki i metodę płatności. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, należy je zatwierdzić przyciskiem „Kupuję i płacę”.Po wyborze płatności przez PayU, klient zostanie automatycznie przeniesiony do strony, na której dokonuje się wyboru płatności przelewem lub przez BLIK. Po dokonaniu wyboru a także po uiszczeniu płatności na ekranie pojawi się informacja, że płatność została zrealizowana po czym można wrócić do sklepu, na kartę szczegółów zamówienia. Drogą mailową wysłane zostanie potwierdzenie złożonego zamówienia. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, użytkownik od razu zostanie przeniesiony do karty na której znajdują się szczegóły zamówienia.W tym przypadku także wysłane zostanie dodatkowe potwierdzenie złożenia zamówienia drogą mailową.
 5. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta (e-mail) niezwłocznie potwierdza:
  1. otrzymanie Zamówienia, 
  2. rozpoczęcie jego weryfikacji.
 7. Po zweryfikowaniu Zamówienia Sprzedawca bezzwłocznie informuje o statusie Zamówienia zależnym od wybranego sposobu płatności, w tym:
  1. przyjęciu jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i akceptacji Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości, co stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży; albo
  2. niemożliwości przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty złożonych w ramach Zamówienia z powodu nieuiszczenia płatności w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia.
 8. W przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem (przy odbiorze) Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji jednocześnie z wysłaniem potwierdzenia o przyjęciu oferty, o którym mowa w pkt. VI. ust. 7 ppkt. 1) Regulaminu. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. W przypadku wyboru sposobu płatności z góry Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym lub rozliczeniowym Sprzedawcy; do tego czasu Zamówienie otrzymuje status „oczekuje na płatność”.
 10. Gdy Sprzedawca nie ma możliwości przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty złożonych w ramach Zamówienia skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania Klienta o braku takiej możliwości bądź w celu potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Klient w takim wypadku ma prawo anulowania złożonego Zamówienia w zakresie wszystkich ofert, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. 
 11. W przypadku braku możliwości przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez Sprzedawcę Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, dokona zwrotu Klientowi uiszczonych przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Postanowienia pkt. X. ust. 9 zd. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 12. W przypadku anulowania przez Klienta złożonego Zamówienia, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku jego realizacji. W takim wypadku Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, dokona zwrotu Klientowi uiszczonych przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Postanowienia pkt. X. ust. 9 zd. 2 znajdują odpowiednie zastosowanie.
 13. Sprzedawca dokłada staranności, aby zapewnić dostępność wszystkich Produktów oraz zrealizować Umowę Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia, a ponadto w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt dowodu zakupu, dokumentu gwarancyjnego, formularza zwrotu praz formularz reklamacyjnego. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

 1. Produkt oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, rozwiązania mapowe i nawigacyjne, wybór i układ prezentowych treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Sprzedawcy lub jego partnerów biznesowych.
 2. Produkt jest przedmiotem autorskich praw majątkowych Sprzedawcy. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Klient nie jest uprawniony do korzystania z Produktu dla celów zarobkowych. Klient nie jest uprawniony do żadnego szerszego niż wprost wynikające z przedmiotowego Regulaminu korzystania z Produktu. W szczególności Klient nie jest uprawniony do żądania udostępnienia wersji instalacyjnych lub kodów źródłowych oprogramowania będącego podstawą funkcjonowania Produktu ani też jakiegokolwiek rozpowszechnienia elementów graficznych lub tekstowych składających się na niego.
 4. Treści udostępniane w ramach dostępu do Strony Internetowej, użyte znaki towarowe, nazwy firm, logotypy, zdjęcia, multimedia oraz wszelkie inne zawarte w nim utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie upoważnia Klienta do udzielania dalszych licencji. 
 6. Klient nie ma prawa zwielokrotniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Produktu, w całości bądź we fragmentach.

VIII. CENY PRODUKTÓW, SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny Produktów podane w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostawy Produktu, które są każdorazowo podawane w Sklepie Internetowym w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu będącego przedmiotem Zamówienia wraz z podatkami oraz koszt dostawy Produktu. O całkowitej wartości Zamówienia, a gdy nie można ustalić wysokości wszystkich opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez niego woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w Sklepie Internetowym i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
 5. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Produktów nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. za pobraniem przy odbiorze przesyłki – gotówką, przelewem bądź kartą w zależności od sposobu dostarczenia Produktu i sposobu płatności udostępnianych lub żądanych przez doręczyciela Produktu;
  2. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;
  3. płatność przelewem tradycyjnym za pomocą serwisu PayU.pl;
 7. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą, płatności ratalne za pośrednictwem – raty PayU, przelew tradycyjny za pomocą serwisu PayU.pl określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej www.payu.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 779-23- 08-495.
 8. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu.
 9. Dostępne sposoby płatności, w tym elektroniczne, są określone na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności i wysyłka” pod adresem https://www.advoider.pl/platnosci-i-wysylka/ . Ponadto aktualnie dostępne sposoby płatności są podawane do wyboru w procesie zamawiania przed dokonaniem złożenia Zamówienia.
 10. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
 11. Termin płatności:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności (całkowitej wartości zamówienia) w terminie 7 kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia, o której mowa w pkt. VI. ust. 6 ppkt 1) Regulaminu; w przypadku braku zapłaty we wskazanym czasie, Zamówienie jest anulowane, o czym Klient zostaje poinformowany drogą e-mail na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia; Klient nie ponosi kosztów anulowania Zamówienia;
  2. w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki we wskazany przez dostarczyciela sposób.

IX. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku, gdy zamówiony Produkt ma być dostarczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostawy zamówionego Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) ponosi Sprzedawca niezależnie od wartości zamówienia. Koszty dostawy Produktu do innych wybranych krajów, do których dostawa jest realizowana, są wskazywane Klientowi w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. przesyłka kurierska;
  2. przesyłka kurierska pobraniowa;
  3. przesyłka paczkomatowa;
  4. przesyłka paczkomatowa pobraniowa;
 4. Aktualnie dostępne sposoby dostawy Produktu prezentowane są na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności i wysyłka” pod adresem https://www.advoider.pl/platnosci-i-wysylka/ . Ponadto aktualnie dostępne sposoby dostawy oraz jej koszty są podawane do wyboru w procesie zamawiania przed dokonaniem złożenia Zamówienia.
 5. Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w przypadku gdy zamówiony Produkt ma być dostarczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi do 10 dni roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas realizacji Zamówienia liczony jest w poniższy sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności z góry: przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy; 
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem (przy odbiorze) – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (wysłania przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia oferty, o którym mowa w pkt. VI. ust. 7 ppkt. 1) Regulaminu, tj. z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 6. Na czas realizacji Zamówienia składa się liczba dni roboczych, w których Sprzedawca przygotuje (skompletuje) Zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym do wysyłki, powierzy zamówiony Produkt przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Produkt za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu.
 7. Czas przygotowania (skompletowania) Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę i powierzenia przesyłki przewoźnikowi wynosi do 10 dni roboczych. Od chwili powierzenia zamówionego Produktu przewoźnikowi należy doliczyć dodatkowo czas dostarczenia zamówionego Produktu za pośrednictwem danego przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i wynosi do 3 dni roboczych liczonych od momentu potwierdzenia (pokwitowania) wydania Zamówienia przewoźnikowi.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje Klientowi, który zawarł ze Sprzedawcą umowę jako Konsument. 
 2. Klient, o którym mowa w pkt. X. ust. 1 Regulaminu, może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt. X. ust. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość rozpoczyna się:
  1. dla Umowy Sprzedaży – od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, a gdy Umowa Sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość może zostać złożone na przykład przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [email protected]/
 5. Oświadczenie można również złożyć na formularzu odstąpienia od umowy online na stronie https://www.advoider.pl/zwrot-i-reklamacja/  lub korzystając z formularza dostarczonego wraz z urządzeniem. Skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres Sprzedawcy: ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra.
 8. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w szczególności koszty jego odesłania – w przypadku, gdy nie wybierze sposobu dostarczenia zwracanego Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, jak również cła i podatki związane ze zwrotem Produktu.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,  w tym koszty dostawy Produktu, o ile Konsument je poniesie, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany w Sklepie Internetowym. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, przy czym żaden z tych sposobów nie wiąże się dla Konsumenta z poniesieniem jakichkolwiek opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do poniższych umów: 
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; 
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej; 
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

XI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Produktu (odpowiedzialność z tytułu rękojmi) na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego określających m.in.  podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta.
 2. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte Gwarancją. Udzielenie Gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez gwaranta i dołączonym do Produktu zawierającym podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Szczegółowe warunki Gwarancji są podawane w Ogólnych warunkach gwarancji udostępnionych na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego pod adresem: https://www.advoider.pl/ogolne-warunki-gwarancji/.
 3. Klient jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Produktu.
 4. Reklamacje dotyczące Produktu mogą być zgłaszane przez Klienta, na przykład w następujący sposób: 
  1. na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra;
  2. telefonicznie +48 68 410 99 76;
  3. drogą elektroniczną na adres: [email protected],
 5. Zaleca się podanie przez Klienta przy składaniu reklamacji opisu problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, a w nim podanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru, którym może być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i złożenie reklamacji z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie wpływa na skuteczność reklamacji.
 6. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu, przy czym Sprzedawca zobowiązany jest odebrać Produkt.
 7. Do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy.
 8. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Produktu w związku z reklamacją znajdują w ramach Sklepu Internetowego w zakładce https://www.advoider.pl/ogolne-warunki-gwarancji/ lub https://www.advoider.pl/pomoc-sklepu/.
 9. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient będący Konsumentem w ramach uprawnień z rękojmi może z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
  3. zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 10. Odpowiedzi na Reklamację Sprzedawca udziela bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Brak odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania oznacza uznanie reklamacji.
 11. Termin wskazany, w ust. 10 powyżej, nie dotyczy reklamacji z tytułu rękojmi. Odpowiedzi na reklamację z tytułu rękojmi Sprzedawca udziela bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, o ile spełnia ona wymogi wskazane w art. 5615 Kodeksu cywilnego. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, oznacza to, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku, gdy Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 13. Wniesienie przez Klienta reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Sprzedawcę nie wpływa na uprawnienie Klienta do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWNIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Pod adresem internetowym ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XIII. NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Klienta z usługi Newsletter lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Sprzedawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 2. Zamówienie usługi Newsletter oznacza zawarcie między Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną polegającej na wysyłce Newslettera i następuje poprzez dokonanie przez Klienta następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.advoider.pl:
  1. wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Klienta w formularzu zamieszczonym na stronie www.advoider.pl;
  2. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja;
  3. wyrażenie zgody na wysyłanie informacji handlowych lub marketingowych drogą mailową w ramach usługi Newsletter;
  4. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”;
  5. zalogowanie się przez Klienta na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail) i potwierdzenie prawidłowości podanych danych oraz faktu rejestracji przez naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej Klientowi;
 3. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Klienta (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.
 4. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie www.advoider.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie naciśnie „kliknie” przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Sprzedawcy oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
 5. Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 6. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Sprzedawcy stanowić może naruszenie prawa.
 7. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie: ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 9. Sprzedawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.
 10. Sprzedawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.
 11. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie: ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra.
 12. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Klient zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu drogą mailową na adres podany podczas rejestracji.

XIV. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Formularz Kontaktowy następuje w momencie kliknięcia przez Klienta pola z poleceniem „Wyślij wiadomość”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól formularza kontaktowego, udostępnionego Klienta obejmującego: 
  1. podanie danych osobowych: imię, adres poczty elektroniczny (e-mail),
  2. podanie treści zapytania lub wiadomości,
  3. zaakceptowanie Regulaminu.
 2. Umowa świadczenia usługi Formularz Kontaktowy zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Klienta złożone przy wykorzystaniu Formularza Kontaktowego.
 3. Za świadczenie usługi Formularza Kontaktowego i jego funkcjonalności Sprzedawca nie pobiera opłat.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania Sprzedawcy wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych podanych w związku z korzystaniem z usługi Konta;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszając praw osób trzecich, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Klient ma prawo zrezygnować z usługi Formularz Kontaktowy przed uzyskaniem odpowiedzi na złożone zapytanie.
 6. W celu rezygnacji z usługi Formularz Kontaktowy należy wysłać oświadczenie o rezygnacji z usługi Formularz Kontaktowy do Sprzedawcy.

XV. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

 1. W odniesieniu do danych osobowych podawanych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca pełni funkcję administratora danych osobowych. Danymi takimi mogą być w szczególności: imię, nazwisko, adres dostawy Produktu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Sprzedawca stosuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. 
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz bycia powiadomionym o sprostowaniu, ograniczeniu przetwarzania lub usunięciu danych, przenoszenia swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile przepisy prawa nie wyłączają bądź ograniczają tych uprawnień.
 5. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” oraz „RODO”/ „Klauzule informacyjne” dostępnej w Sklepie Internetowym.

XVI. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY 

 1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie Regulaminu z Klientem bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych wymienionych poniżej przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):
  1. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
  2. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 2. Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w pkt. XVI ust. 1 powyżej wysyła w na adres e-mail podany przez Klienta.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Klient dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Sprzedawcy, a w szczególności dobre imię, Sprzedawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży.

XVII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta nie będącego Konsumentem sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 9. W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

XVIII. POTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019.
 2. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę usług wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub Umowie o Świadczenie Usług lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, w szczególności w przypadku aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę usług dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 4. O treści zmian Regulaminu Sprzedawca informuje Klienta poprzez umieszczenie komunikatu w Sklepie Internetowym nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. O zmianie Regulaminu Klient jest informowany dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Stronie Internetowej oraz za pomocą wiadomości, przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. 
 6. Klienci, którzy dokonali w Sklepie Internetowym rejestracji Konta, zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej powiadomienie o zmianie Regulaminu wraz z załączonym tekstem jednolitym Regulaminu. Powiadomienie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o  zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto w Sklepie Internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta w trybie wskazanym w pkt. V, ust. 9 Regulaminu.
 7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia powiadomienia o jego zmianie.
 8. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.
 9. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta bezpłatnie pod następującym adresem URL https://www.advoider.pl/regulamin-sklepu/, skąd Klient może w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
 10. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 12. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.