REGULAMIN SERWISU

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej treści: „Regulaminem”) określa:
  1. warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego w domenie advoider.pl (zwanego w dalszej treści: „Serwisem”),
  2. wymagania techniczne dla korzystania z Serwisu i informacje o plikach cookies,
  3. rodzaje, zakres, warunki i zasady świadczenia usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie (zwanych w dalszej treści: „Usługami”) przez QDIQO sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000717330; NIP: 9731048687; REGON: 368895204 (zwaną w dalszej treści: „Operatorem Usług”),
  4. podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu szczegółowo opisane w Polityce Prywatności,
  5. tryb zgłaszania Operatorowi Usług ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych w Serwisie oraz przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych oraz tryb rozpatrywania reklamacji,
  6. odpowiedzialność za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu,
  7. zasady zmiany Regulaminu,
  8. warunki i zasady rezygnacji ze świadczenia Usług.
 1. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie.
 2. Podmiotem prowadzącym Serwis jest Operator Usług.
 3. Regulamin zostaje udostępniony w Serwisie nieodpłatnie w formie umożliwiającej nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści przez osobę korzystającą z Serwisu (zwaną w dalszej treści: „Użytkownikiem”).
 4. Treść zawarta w Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz ze świadczonych w Serwisie Usług.

2. Warunki i zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis funkcjonuje na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 3. Każdy Użytkownik Serwisu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 4. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z treścią Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 5. W ramach korzystania z Serwisu oraz świadczonych w jego ramach Usług zabronione jest w szczególności:
  1. podawanie nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych;
  2. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych w Serwisie;
  3. naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Operatora Usług, jego pracowników, współpracowników, osób z nim powiązanych lub osób trzecich;
  4. dostarczanie treści bezprawnych, o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje;
  5. ingerowanie w działanie Serwisu oraz w świadczone w jego ramach usługi, m.in. zmienianie kodu Serwisu, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na ich funkcjonowanie lub oprogramowanie albo urządzenia Operatora Usług lub Użytkowników.

3. Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. Dla korzystania z Serwisu konieczne jest:
  1. posiadanie komputera, laptopa, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, z systemem operacyjnym obsługującym przeglądarki internetowe np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. posiadanie poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera, laptopa, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia multimedialnego dokumentów HTML, kaskadowych arkuszy stylów (CSS), JavaScript oraz PHP, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
 1. Operator Usług zastrzega, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną Usługi, korzystanie z tych Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, w tym ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Operatorem Usług a Użytkownikiem. Zaleca się przedsięwzięcie przez Użytkownika odpowiednich czynności w celu zminimalizowania ryzyka.
 2. Operator Usług informuje o odnotowywaniu adresu IP Użytkownika w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, telefonie, itd.) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Serwisu oraz poniższym celom:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co może prowadzić do ulepszenia struktury i zawartości;
  2. utrzymywania sesji Użytkowników (po zalogowaniu), dzięki czemu każdy Użytkownik nie musi ponownie wpisywać nazwy i hasła po przejrzeniu stron;
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania materiałów reklamowych dopasowanych do tego profilu, w szczególności sieci Google.

5. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.

6. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lub aplikacje służące do tego celu.

7. Sposoby zarządzania ustawieniami plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć, wybierając przeglądarkę z poniższej listy i postępować zgodnie z instrukcjami: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

8. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia korzystania z plików cookies przez Użytkownika może się zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z jego podstron będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym jego podstron.

9. Szczegółowe postanowienia dotyczące plików cookies oraz innych narzędzi i technologii stosowanych przez Operatora Usług znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Polityka Prywatności” pod adresem www.advoider.pl/polityka-prywatnosci.

4. Rodzaje świadczonych Usług

 1. Operator Usług za pośrednictwem Serwisu będzie udostępniał nieodpłatnie następujące rodzaje Usług:
  1. udostępnianie treści i materiałów (m.in. tekstów, zdjęć, grafik, danych) w Serwisie, w szczególności jak: informacje o spółce QDIQO sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, informacje handlowe, informacje dla mediów itp. (zwaną w dalszej treści: „Udostępnianiem Treści”),
  2. udostępnianie formularzy kontaktowych służących do składania przez Użytkowników zapytań lub wniosków kierowanych do Operatora Usług (zwaną w dalszej treści: „Formularzem Kontaktowym”),
  3. dostarczania drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika wiadomości zawierających informacje handlowe dotyczące produktów i usług Operatora Usług (zwaną w dalszej treści: „Usługą Newsletter”).

5. Zakres, warunki i zasady Udostępniania Treści

 1. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie mają charakter ogólnej informacji, w tym handlowej, mającej przybliżyć Użytkownikowi działalność spółki QDIQO sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, jej ofertę handlową i służyć promowaniu przez nią towarów i usług.
 2. Operator Usług ma prawo do zmiany treści udostępnianych w Serwisie w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w Serwisie, podmiany plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych treści.
 3. Zawarcie umowy Udostępniania Treści następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika (np. przeglądanie informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie).
 4. Rozwiązanie umowy Udostępniania Treści następuje w momencie zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

6. Zakres, warunki i zasady Formularza Kontaktowego

 1. Korzystanie z Usługi Formularza Kontaktowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera, laptopa, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2. połączenie z siecią Internet;
  3. posiadanie dostępu do ważnego i aktywnego konta poczty elektronicznej;
  4. posiadane dostępu do przeglądarki internetowej: Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej;
  5. posiadanie zalecanej minimalnej rozdzielczości ekranu: 1024×768;
  6. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript;
  7. posiadanie klawiatury lub innego urządzenia umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Formularz Kontaktowy następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika pola z poleceniem „Wyślij”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól formularza kontaktowego, udostępnionego Użytkownikowi w Serwisie, obejmującego:
  1. podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektroniczny (e-mail);
  2. podanie treści zapytania lub wiadomości;
  3. zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie pola wyboru o treści: „Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”,

3. Dopełnienie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 2 rozdziale VI Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez Operatora Usług usługi Formularz Kontaktowy.

4. Umowa świadczenia usługi Formularz Kontaktowy zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika złożone przy wykorzystaniu Formularza Kontaktowego w sposób opisany w ust. 2 rozdziale VI Regulaminu.

5. Za świadczenie usługi Formularza Kontaktowego i jego funkcjonalności Operator Usług nie pobiera opłat.

6. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. podawania Operatorowi Usług wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;
 2. niezwłocznego aktualizowania danych podanych Operatorowi Usług w związku z korzystaniem z usługi Formularza Kontaktowego;
 3. korzystania z usług oferowanych przez Operatora Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszając praw osób trzecich, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Formularz Kontaktowy przed uzyskaniem odpowiedzi na złożone zapytanie.

8. W celu rezygnacji z usługi Formularz Kontaktowy należy wysłać oświadczenie o rezygnacji z usługi Formularz Kontaktowy do Operatora Usług na przykład na adres poczty elektronicznej [email protected]

7. Zakres, warunki i zasady Usługi Newsletter

 1. Z Usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana w dalszej treści: „Usługobiorcą”).
 2. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w razie istnienia takiej konieczności zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter (zwaną w dalszej treści również: „Umową”).
 3. Korzystanie z Usługi Newsletter (w tym zawarcie Umowy) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera, laptopa, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2. połączenie z siecią Internet;
  3. posiadanie dostępu do ważnego i aktywnego konta poczty elektronicznej;
  4. posiadane dostępu do przeglądarki internetowej: Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej;
  5. posiadanie zalecanej minimalnej rozdzielczości ekranu: 1024×768;
  6. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript;
  7. posiadanie klawiatury lub innego urządzenia umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 1. Pełna funkcjonalność dostępu do treści Newsletter wyświetlanych w przeglądarkach internetowych może wymagać zatwierdzenia przez Użytkownika plików cookies. Operator Usług nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z treści Newsletter w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 2. Usługa Newsletter, świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Operatorowi Usług swój adres e-mail, drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę adres e-mail, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji, w tym handlowych, dotyczących produktów i usług Operatora Usług, w tym w szczególności informacji o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.
 3. Zamówienie i korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest wyłącznie w przypadku dokonania przez Usługobiorcę łącznie następujących czynności rejestracyjnych:
  1. udostępnienia Operatorowi Usług co najmniej swojego imienia oraz adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie internetowej pod adresem www.advoider.pl;
  2. wyrażenia zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości, informacji, w tym handlowych, w ramach usługi Newsletter poprzez zaznaczenie właściwego pola;
  3. zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie pola wyboru o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (Regulamin Serwisu)”,

5. Adres e-mail Usługobiorcy zostanie dodany do listy e-mailingowej Operatora Usług i będzie wykorzystywany w celu wysyłania Usługobiorcy Newslettera. Stąd możesz wrócić na stronę główną lub zarządzać preferencjami. Zarządzanie preferencjami, to zmiana adresu e-mail, zmiana imienia, dodanie nazwiska, dodanie daty urodzin, usunięcie się z listy subskrypcji.

6. Operator Usług nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie Usługi Newsletter.

7. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.

8. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

 1. podawania Operatorowi Usług wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Usługobiorcy;
 2. niezwłocznego aktualizowania danych podanych Operatorowi Usług w związku z zawarciem Umowy;
 3. korzystania z usług oferowanych przez Operatora Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszając praw osób trzecich, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Wyłączne prawa do wszelkich elementów, treści Newsletter, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.), udostępnianych przez Operatora Usług lub jego partnerów, w szczególności prawa autorskie, przysługują Operatorowi Usług lub podmiotom, z którymi Operator Usług zawarł odpowiednie umowy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

10. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnowania z usługi Newsletter, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługobiorcy ([email protected]) o treści NIE lub Rezygnuję z newslettera.

11. Operator Usług może rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

 1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora Usług wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, w szczególności w przypadku aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;
 3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Operatora Usług dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

12. Operator Usług swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 14 rozdziału VII Regulaminu wysyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę przy rejestracji do usługi Newsletter.

13. Operator Usług może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa w ust. 5 i 12 rozdziału VII Regulaminu, z powodu rażącego naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu rozumianego jako naruszenie postanowień zawartych w ust. 11 pkt. 3 rozdziału VII Regulaminu (katalog zamknięty).

8. Ochrona danych osobowych

 1. W odniesieniu do danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Operator Usług pełni funkcję administratora danych osobowych. Danymi takimi mogą być w szczególności: imię, adres poczty elektronicznej, podawane w związku z korzystaniem z Formularza Kontaktowego, zamówieniem usługi Newsletter.
 2. Operator Usług jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celu świadczenia Usług. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w tym celu jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usługi Formularza Kontaktowego czy Newsletter, z tym zastrzeżeniem, że Operator Usług umożliwia Użytkownikom korzystanie z tych usług w sposób anonimowy w sytuacji, gdy podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej nie pozwala na identyfikację Użytkownika, a Użytkownik nie podał Operatorowi Usług innych danych osobowych, o ile ich podanie nie było konieczne do korzystania z danej Usługi. Szersze informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu danych osobowych oraz w zakładce „Polityka prywatności” w Serwisie na stronie www.advoider.pl/polityka-prywatnosci.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na tej podstawie, jak również rezygnacji z usługi Formularza Kontaktowego czy Newsletter, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile przepisy szczególne nie ograniczają tych uprawnień.
 6. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” w Serwisie na stronie www.advoider.pl/polityka-prywatnosci.

9. Reklamacje

 1. Operator Usług dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Serwisu. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń, błędów lub nieścisłości w funkcjonowaniu Serwisu na przykład w następujący sposób:
  • na adres korespondencyjny: ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra;
  • telefonicznie +48 68 410 99 76;
  • drogą elektroniczną na adres: [email protected]

2. Użytkownik korzystający z Usług opisanych w Regulaminie ma prawo składania reklamacji dotyczących tych Usług na przykład w następujący sposób:

  • na adres korespondencyjny: ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra;
  • telefonicznie +48 68 410 99 76;
  • drogą elektroniczną na adres: [email protected]

3. Zaleca się, aby zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w ust. 1 i 2 rozdziału IX Regulaminu, zawierały szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Operatora Usług odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.

4. Operator Usług może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.

5. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację Operator Usług udzieli niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne przewidują krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.

10. Odpowiedzialność

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Serwisu ze względu na jej modernizację.
 2. Operator Usług zastrzega, że w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do Usług w ramach Serwisu może być utrudniony lub niemożliwy. Operator Usług zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 3. Operator Usług, jego pracownicy, współpracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika niebędącego konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Operatora Usług, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Użytkownika niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do kwoty jednego tysiąca złotych.

11. Zmiana Regulaminu

 1. Operator Usług zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora Usług wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, w szczególności w przypadku aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Operatora Usług dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 1. O treści zmian Regulaminu Operator Usług informuje Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu w Serwisie nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. O zmianie Regulaminu Użytkownik jest informowany dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy rejestracji do usługi Newsletter.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Operator Usług udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji do usługi Newsletter.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o jego zmianie.
 4. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 10.03.2019 .
 2. Jedyną wiążącą wersją Regulaminu jest wersja w języku polskim. Celem regulaminu w języku angielskim jest przybliżenie jego oryginalnej wersji w języku polskim.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika przy rejestracji do usługi Newsletter.
 5. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Operatorem Usług a Użytkownikiem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.