REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „AKCJA REZERWACJA”

 1. Akcja Promocyjna i Organizator
  1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje zasady, zakres i warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna przeprowadzana pod nazwą: „AKCJA REZERWACJA” (zwana dalej: „Akcją Promocyjną”).
  2. Organizatorem Akcji Promocyjnej (zwanym dalej: „Organizatorem”) jest QDIQO sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000717330; NIP: 9731048687; REGON: 368895204.
  3. Akcja Promocyjna trwa w okresie od godz. 00:00 dnia 10.07.2019 do godz. 23:59 dnia 15.08.2019 (zwanym dalej: „Okresem Akcji Promocyjnej”).
  4. W Okresie Akcji Promocyjnej na warunkach określonych w Regulaminie będą:
   1. wydawane rabaty na zakup urządzenia Advoider w formie kodów promocyjnych (zwanych dalej: „Kodem Promocyjnym”);
   2. przeprowadzane ankiety dotyczące preferencji telewizyjnych, na podstawie których osoby wchodzące w skład organu nadzorującego przedsięwzięcie (zwane dalej: „Konkursem”) oraz decydującego o przyznaniu nagród (zwane dalej: „Jury”) wybiorą testerów urządzenia Advoider (zwanego dalej: „Urządzeniem”), którzy otrzymają Urządzenie na własność za darmo.
  5. Treść Regulaminu zostaje udostępniona na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.advoider.pl/regulamin-rezerwacji oraz w siedzibie Organizatora w formie umożliwiającej nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Treść zawarta w Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z uczestnictwem w Akcji Promocyjnej.
  6. Akcja Promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i prowadzona jest na podstawie Regulaminu określającego prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Akcji Promocyjnej.
 2. Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej
  1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca pocztę elektroniczną, która na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.advoider.pl/rezerwacja zamówiła usługę Newsletter świadczoną przez Organizatora oraz spełniła dodatkowe warunki, o których mowa w Regulaminie.
  2. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
  3. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. posiadanie komputera, laptopa, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
   2. połączenie z siecią Internet;
   3. posiadanie dostępu do ważnego i aktywnego konta poczty elektronicznej;
   4. posiadane dostępu do przeglądarki internetowej: Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej;
   5. posiadanie zalecanej minimalnej rozdzielczości ekranu: 1024×768;
   6. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript;
   7. posiadanie klawiatury lub innego urządzenia umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
  4. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest zamówienie na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.advoider.pl/rezerwacja usługi Newsletter oraz:
   1. w celu uzyskania Kodu Promocyjnego – podanie co najmniej swojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu;
   2. w celu wzięcia udziału w Konkursie, w którym nagrodą jest otrzymanie na własność darmowego Urządzenia – podanie danych, o których mowa w pkt. 4 lit. a) niniejszego rozdziału, oraz wypełnienie ankiety opublikowanej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.advoider.pl/zostan-testerem przez udzielenie wszystkich informacji w jej zakresie (tj. odnośnie wieku, miejscowości pobytu, operatora telewizji, ulubionych kanałów telewizyjnych, czasu i najczęstszych pór tygodnia i dnia spędzanych na oglądaniu telewizji, zachowania w czasie bloków reklamowych, powodów przekazania Urządzenia do testowania).
  5. O możliwości wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej decyduje spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1, 3 i 4 niniejszego rozdziału, w Okresie Akcji Promocyjnej.
  6. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje lub jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności wulgarnych, zniesławiających, znieważających, propagujących przemoc lub dyskryminujących, a także treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.
  7. W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć biorący udział w organizacji Akcji Promocyjnej pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz osoby wchodzące w skład Jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu z wyżej wymienionymi osobami.
  8. Uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, jak i praw i obowiązków z nim związanych nie można przenieść na inne osoby.
 3. Zasady i przebieg Akcji Promocyjnej
  1. W Okresie Akcji Promocyjnej Uczestnikowi przysługuje prawo uzyskania Kodu Promocyjnego na zakup Urządzenia oraz prawo wzięcia udziału w Konkursie, w którym nagrodą jest otrzymanie na własność darmowego Urządzenia.
  2. Uczestnik w ramach Akcji Promocyjnej może uzyskać wyłącznie jeden Kod Promocyjny na zakup Urządzenia lub otrzymać jedno Urządzenie na własność.
  3. Każdy Kod Promocyjny ma niepowtarzalny numer i upoważnia do jednorazowego zakupu Urządzenia. Kod Promocyjny może być wykorzystany jedynie przy nabyciu Urządzenia na stronie https://www.advoider.pl.
  4. Kod Promocyjny zostanie przesłany przez Organizatora na adres e-mail każdego Uczestnika wskazany jako adres e-mail przy zamówieniu usługi Newsletter podany przez Uczestnika przy zamówieniu usługi Newsletter, który spełnił warunki Akcji Promocyjnej określone w pkt. II Regulaminu. Wiadomość przesłana przez Organizatora do Uczestnika będzie zawierała m.in.: kod promocyjny, datę ważności, informację o sposobie skorzystania.
  5. Z Kodu Promocyjnego będzie można skorzystać najpóźniej do godz. 23.59 w dniu 30.09.2019. Po upływie tego terminu Kod Promocyjny traci ważność i nie można z niego skorzystać.
  6. Kody Promocyjne nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani inne rabaty, jak również nie podlegają odsprzedaży.
  7. Uczestnik Akcji Promocyjnej, który spełni warunki określone w pkt. 1, 3 oraz 4 lit. b) oraz 5 rozdziału II., weźmie udział w Konkursie, w którym wyłonieni zostaną testerzy Urządzenia otrzymujący za darmo testowane Urządzenie na własność.
  8. Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji Promocyjnej w przypadku:
   1. naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu;
   2. naruszenia w inny sposób przez Uczestnika bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w związku z Akcją Promocyjną;
   3. próby naruszania zabezpieczeń;
   4. podawania nieprawdziwych danych.
  9. Prawo do wykluczenia Uczestnika przysługuje Organizatorowi na każdym etapie Akcji Promocyjnej i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika Urządzenia. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 4. Procedura wyłonienia testerów Urządzenia
  1. Urządzenie Advoider do testowania otrzymają osoby, które po spełnieniu warunków określonych w pkt. 1, 3, 4 lit. b) oraz 5 rozdziału II., zostaną wyłonione przez Jury jako testerzy Urządzenia przez Organizatora na podstawie oceny odpowiedzi udzielonej na pytanie zawarte w pkt. 12 ankiety. Ocena przeprowadzona zostanie z uwzględnieniem oryginalności oraz kreatywności odpowiedzi. Testerzy Urządzenia otrzymają Urządzenie na własność.
  2. Kolejność udzielanych odpowiedzi nie ma wpływu na wybór testerów Urządzenia ani na przyznanie testerom Urządzenia na własność.
  3. Informacja o wyłonieniu testerów Urządzenia i przyznania im Urządzenia na własność zostanie przekazana w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia Akcji Promocyjnej.
  4. Uczestnicy oraz testerzy Urządzenia ponoszą pełną odpowiedzialność za podany adres lub inne dane umożliwiające ich identyfikację i niezbędne do realizacji, a także za brak podania wskazanych danych.
  5. Testerzy Urządzenia po otrzymaniu Urządzenia zostaną poproszeni o uzupełnienie ankiety związanej z obsługą i działaniem Urządzenia oraz przesłanie jej do Organizatora drogą e-mail.
 5. Informacja o nagrodach
  1. Nagrodą w Akcji Promocyjnej jest urządzenie Advoider o wartości do 1000 (słownie tysiąc) złotych, które pozwala na precyzyjne zarządzanie czasem spędzonym przed telewizorem. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii, Advoider wie kiedy zaczynają i kończą się reklamy i to umożliwia mu podjęcie automatycznej akcji, wybranej przez użytkownika. Posiada dedykowaną do obsługi aplikację mobilną, dostępną na systemy Android i iOS. Nagroda zwolniona jest od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.).
  2. Organizator przewiduje wydanie łącznie 20 nagród. 
  3. Uczestnik ponosi również odpowiedzialność za wszelkie własne działania lub zaniechania, których dopuszcza się w związku z Akcją Promocyjną.
  4. Testerowi Urządzenia nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.
 6. Rezygnacja z udziału w Akcji Promocyjnej
  1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji Promocyjnej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] z informacją o takiej rezygnacji.
  2. Rezygnacja z udziału w Akcji Promocyjnej skutkuje utratą możliwości otrzymania Kodu Promocyjnego lub niebraniem zgłoszenia Uczestnika pod uwagę przy wyborze osób, którym Urządzenie zostanie przekazane do testowania.
 7. Reklamacje
  1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej oraz dotyczące testowanego Urządzenia mogą być zgłaszane do Organizatora:
   1. w formie pisemnej, listem poleconym na adres: QDIQO sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra;
   2. na adres poczty elektronicznej: [email protected];
   3. przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.advoider.pl;
   4. telefonicznie – 68 410 99 76.
  2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację oraz kontakt z nim, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, Kod Promocyjny, a także opisanie okoliczności uzasadniających wniesienie reklamacji. W przypadku reklamacji dotyczącej Urządzenia, Urządzenie należy przekazać do Organizatora na adres jak w pkt. 1 lit. a) niniejszego rozdziału.
  3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
  4. Wniesienie reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania, nie wpływa na uprawnienie Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
  5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.
 8. Ochrona danych osobowych
  1. W odniesieniu do danych osobowych podawanych przez Uczestnika Organizator pełni funkcję administratora danych osobowych. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących danych osobowych jest możliwy w sposób określony w pkt. 1 rozdziału VII Regulaminu.
  2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu:
   1. przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, tj. wzięcia przez Uczestnika udziału w Akcji Promocyjnej, w tym przyznania i przekazania Uczestnikowi Kodu Promocyjnego, wyłonienia testerów Urządzenia, przyznania i przekazania Urządzenia do testowania, rozpatrzenia reklamacji – na podstawie niezbędności do zawarcia i wykonania umowy, którą stanowi Regulamin (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”);
   2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń oraz obrony przed nimi – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prawnej potrzebie wykazania faktów w ewentualnym postępowaniu sądowym (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
   3. badania zachowań i preferencji Uczestników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
  3. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjami niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w Akcji Promocyjnej, brak możliwości przyznania i przekazania Kodu Promocyjnego, Urządzenia czy rozpatrzenia reklamacji.
  4. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez administratora danych osobowych innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. Ponadto odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty świadczące usługi księgowe, prawne czy informatyczne, dostawcy systemów zewnętrznych, dostawcy wspierający działalność administratora danych osobowych i zapewniający funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług IT, usług kurierskich lub pocztowych.
  5. Uczestnikom przysługuje prawo:
   1. cofnięcia w dowolnym momencie zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej cofnięciem – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody;
   2. dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
   3. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
   4. do przenoszenia danych;o ile przepisy odrębne nie ograniczają bądź wyłączają tych uprawnień.
  6. Uczestnik może wnieść sprzeciw w dowolnym momencie z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), w tym wobec profilowania na tej podstawie. W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych osobowych Uczestnika, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo to nie przysługuje, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, umowa lub niezbędność do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, a więc art. 6 ust. 1 lit. a, b lub c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Prawo do sprzeciwu może podlegać innym jeszcze ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów prawa.
  7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych.
  8. Wszelkie prawa mogą być realizowane przez Uczestników w sposób określony w pkt. 1 rozdziału VII Regulaminu.
  9. Organizator korzysta z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać mu określone rozwiązania i narzędzia związane z jego usługami i wspierające jego bieżącą działalność, w tym przez firmę Google, np. przechowywanie danych w chmurze. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie Europejskiego Obszary Gospodarczego (zwanego dalej: „EOG”), jak i poza tym obszarem, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W tych ramach dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane poza „EOG”. Administrator gwarantuje, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z zabezpieczeń: zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, a w przypadku przekazywania danych Stanów Zjednoczony Ameryki niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/). Uczestnik ma prawo uzyskać kopię stosowanych zabezpieczeń dotyczących transferu danych osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z Organizatorem w sposób określony w pkt. 1 rozdziału VII Regulaminu.
  10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów Akcji Promocyjnej oraz rozpatrzenia reklamacji, a przetwarzane do celów badania i polepszania jakości usług – do czasu cofnięcia zgody wyrażonej przez Uczestnika. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  11. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Organizatora o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.07.2019 i obowiązuje do 30.09.2019.
  2. Akcja Promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 847).
  3. Regulamin Akcji Promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 847).
  4. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
   1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
   2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, w szczególności w przypadku aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie.
  5. O treści zmian Regulaminu Organizator informuje Uczestników poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej pod adresem: https://www.advoider.pl/regulamin-rezerwacji nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. O zmianie Regulaminu Uczestnik jest informowany dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika przy rejestracji do usługi Newsletter.
  6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej pod adresem: https://www.advoider.pl/regulamin-rezerwacji oraz za pomocą wiadomości, przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Uczestnika przy rejestracji do usługi Newsletter.
  7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia powiadomienia Uczestnika o jego zmianie.
  8. Uczestnik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, ma prawo zrezygnować z udziału w Akcji Promocyjnej w sposób opisany w rozdziale VI Regulaminu.
  9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
  10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem do zamówienia usługi Newsletter u Organizatora zastosowanie znajduje Regulamin Serwisu opublikowany na stronie internetowej pod adresem: https://www.advoider.pl/regulamin-serwisu/.