REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ

ADVOIDER

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Advoider (Aplikacja) będącej własnością QDIQO sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000717330; NIP: 9731048687; REGON: 368895204 (Dostawca).
 2. Aplikacja umożliwia konfigurację urządzenia Advoider (Advoider), zarządzanie jego funkcjami oraz jego aktualizację.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna w celu pobrania i korzystania z Aplikacji przez użytkowników Aplikacji (Użytkownik).
 4. Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści przez Użytkownika. Treść zawarta w Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z Aplikacji.

I. WYMAGANIA TECHNICZNE, ZASADY DOSTĘPU I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

 1. Aplikację można pobrać na urządzenie mobilne spełniające wymagania określone w pkt. I ust. 6 Regulaminu (Urządzenie Mobilne), korzystając ze sklepu internetowego Google Play – dla systemu Android.
 2. Pobranie Aplikacji ze sklepu Google Play jest bezpłatne, a jego warunkiem jest posiadanie aktywnego konta w Google Play. 
 3. Szczegółowe zasady korzystania z platformy dystrybucyjnej znajdują się pod adresem: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html.
 4. Po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji Użytkownik będzie mógł bezpłatnie korzystać z wszystkich funkcjonalności Aplikacji. 
 5. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą sieci Internet. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Dostawca zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z Aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
 6. Urządzenie Mobilne, spełniać musi następujące wymagania techniczne: dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 5.0.
 7. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest: 
  1. aktywowanie następujących funkcji Urządzenia Mobilnego: połączenia internetowego Wi-Fi;
  2. pobranie i zainstalowanie Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym;
  3. zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności i zaakceptowanie ich postanowień;
  4. wybranie konta Google;
  5. przejście do trybu konfigurowania Aplikacji i urządzenia, na który składa się:
   • podłączenie Advoidera do domowej sieci Wi-Fi,
   • określenie platformy tv, używanego dekodera i sposobu ułożenia Advoidera (względem dekodera),
   • nadanie nazwy i wybór ikony dla oznaczenia urządzenia.

II. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI 

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych. 
 2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do: 
  1. korzystania z Aplikacji, usług i funkcjonalności udostępnianych przez Dostawcę w sposób niezakłócający ich funkcjonowania;
  2. korzystania z Aplikacji, usług i funkcjonalności udostępnianych przez Dostawcę w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Dostawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw;
  3. korzystania z wszelkich komunikatów, materiałów i innych treści udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku;
  4. podawania w udostępnionych w ramach Aplikacji formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;
  5. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; 
  6. niedostarczania i nieprzekazywania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  7. niepodejmowania działań takich jak podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Aplikacji;
  8. pobrania Aplikacji tylko z legalnych źródeł.

III. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

 1. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej treści, materiały, rozwiązania i informacje stanowią przedmiot praw wyłącznych Dostawcy lub jego partnerów biznesowych.
 2. Aplikacja jest przedmiotem autorskich praw majątkowych Dostawcy. Z chwilą pobrania Aplikacji na Urządzenie Mobilne Użytkownika, Dostawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, obejmującej zwielokrotnianie w związku z jej pobraniem na Urządzenie Mobilne, instalacją i uruchamianiem na Urządzeniu Mobilnym, wyłącznie w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji w pamięci Urządzenia Mobilnego, którym Użytkownik się posługuje.
 3. Użytkownik może zainstalować Aplikację na wielu Urządzeniach Mobilnych, które posiada, przy czym na jednym Urządzeniu Mobilnym dozwolone jest zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych. Użytkownik nie jest uprawniony do żadnego szerszego niż wprost wynikające z przedmiotowego Regulaminu korzystania z Aplikacji. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do żądania udostępnienia wersji instalacyjnych lub kodów źródłowych oprogramowania będącego podstawą funkcjonowania Aplikacji ani też jakiegokolwiek rozpowszechnienia elementów graficznych lub tekstowych składających się na nią.
 5. Użytkownik nie ma prawa do dekompilacji, deasemblacji ani żadnych podobnych czynności (reverse engineering) w stosunku do udostępnionej mu Aplikacji, jak również dokonywania jakichkolwiek innych czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz danych lub dołączaniem innego oprogramowania wykorzystującego zawartość baz danych.
 6. Treści udostępniane w ramach dostępu do Aplikacji, użyte w nim znaki towarowe, nazwy firm, logotypy, zdjęcia, multimedia oraz wszelkie inne zawarte w nim utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Korzystanie z Aplikacji nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów znajdujących się w Aplikacji. W szczególności zabronione jest bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie czy modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Aplikacji.
 8. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji. 
 9. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

IV. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Dostawca dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Aplikacji. Użytkownik jest uprawniony do składania Dostawcy reklamacji dotyczących świadczonych usług lub działania Aplikacji.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług lub działaniem Aplikacji mogą być zgłaszane przez Użytkownika na przykład w następujący sposób: 
  • na adres korespondencyjny Dostawcy: ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra;
  • telefonicznie: +48 68 410 99 76;
  • drogą elektroniczną na adres: [email protected]
 3. Zaleca się podanie przez Użytkownika przy składaniu reklamacji opisu problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, a w nim podanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Dostawcę. Złożenie reklamacji z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wpływa na skuteczność reklamacji.
 4. Odpowiedzi na Reklamację Dostawca udziela bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Brak odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania oznacza uznanie reklamacji.
 5. Termin wskazany, w ust. 4 powyżej, nie dotyczy reklamacji z tytułu rękojmi. Odpowiedzi na reklamację z tytułu rękojmi Dostawca udziela bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, o ile spełnia ona wymogi wskazane w art. 5615 kodeksu cywilnego.
 6. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Dostawcę, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V. ROSZCZENIA

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz pod adresem internetowym ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Pod adresem internetowym ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

VI. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

 1. W odniesieniu do danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji Dostawca pełni funkcję administratora danych osobowych. Danymi takimi mogą być w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, Google ID.
 2. Dostawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Dostawca stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. 
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz bycia powiadomionym o sprostowaniu, ograniczeniu przetwarzania lub usunięciu danych, rezygnacji z Aplikacji, przenoszenia swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile przepisy prawa nie wyłączają bądź ograniczają tych uprawnień.
 5. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na https://www.advoider.pl/polityka-prywatnosci-aplikacji-advoider/ oraz „Klauzuli informacyjnej” dostępnej na https://www.advoider.pl/rodo-aplikacja-advoider/.

VII. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY 

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji lub ją odinstalować.
 2. Dostawca może w każdym czasie rozwiązać umowę dostarczenia i dostępu Aplikacji lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie Regulaminu z Użytkownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych wymienionych poniżej przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):
  1. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
  2. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Dostawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Dostawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 3. Dostawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 2 powyżej wysyła w Aplikacji lub na adres e-mail podany przez Użytkownika, a w przypadku, jeśli Dostawca nie dysponuje adresem e-mail Użytkownika poprzez powiadomienia w Aplikacji.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Dostawcy, a w szczególności dobre imię, Dostawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 31.08.2019.
 2. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 3. Dostawca usług zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Dostawę usług wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, w szczególności w przypadku aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Dostawcę usług dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 4. O treści zmian Regulaminu Dostawca informuje Użytkownika poprzez umieszczenie komunikatu w Aplikacji nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. O zmianie Regulaminu Użytkownik jest informowany dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, jeżeli został wskazany przez Użytkownika.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Dostawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na https://www.advoider.pl/regulamin-aplikacji-mobilnej-advoider-android/,  oraz za pomocą wiadomości, przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika. Jeśli Dostawca nie dysponuje adresem e-mail Użytkownika – wiadomość o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikowi w ramach powiadomień w Aplikacji.
 6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie.
 7. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.
 8. Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika bezpłatnie pod następującym adresem URL: https://www.advoider.pl/regulamin-aplikacji-mobilnej-advoider-android/, a także w ramach Aplikacji, skąd Użytkownik może w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
 9. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 11. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Dostawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.