Ogólne warunki gwarancji QDIQO Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (OWG)

Aby zapewnić najwyższy standard obsługi Klienta, na produkty sprzedawane przez QDIQO Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (zwana dalej: QDIQO lub Gwarantem), QDIQO udziela, gwarancji jakości (zwanej dalej: Gwarancją) na poniższych zasadach:

WARUNKI I PRZEDMIOT GWARANCJI

Gwarancją objęte są produkty zakupione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawnionym do Gwarancji jest osoba, która nabyła produkty od QDIQO, oraz każdego następnego właściciela produktu posiadającego dokument gwarancyjny, o ile nabył on skutecznie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji (zwany dalej: Nabywcą).

W przypadku wystąpienia wad fizycznych produktu, QDIQO zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnej naprawy wadliwie działającego produktu lub podzespołu, przy czym nie obejmuje ona czynności związanych z instalacją oraz konserwacją produktu lub podzespołu przewidzianych w jego instrukcji obsługi oraz ich regulacją. QDIQO może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego produktu dokona jego wymiany na produkt wolny od wad; dokonanie wymiany nastąpi również na warunkach podanych poniżej. 

OKRES GWARANCJI

Okres Gwarancji wynosi: 24 miesiące na urządzenie Advoider, 12 miesięcy na zasilacz dedykowany do urządzenia Advoider oraz 6 miesięcy na blastery dedykowane do urządzenia Advoider, liczone od daty sprzedaży, umieszczonej na dowodzie zakupu.

TERMIN WYKONANIA OBOWIĄZKÓW GWARANCYJNYCH

QDIQO zobowiązuje się do naprawy bądź wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty dostarczenia tego produktu do siedziby QDIQO. Jeżeli z przyczyn niezależnych od QDIQO termin ten nie będzie mógł być przez QDIQO dotrzymany, Nabywca zostanie o tym poinformowany. Jeżeli natomiast naprawa wadliwego produktu okaże się niemożliwa lub nadmiernie kosztowna (np. kosztem przekraczająca cenę jaką Nabywca zapłacił za wadliwy produkt), a w wskutek ograniczonej dostępności danego produktu nie będzie możliwa jego wymiana, Nabywcy nie przysługuje roszczenie o naprawę bądź wymianę wadliwego produktu, a zamiast tego QDIQO wedle własnego uznania zwróci Nabywcy zapłaconą cenę lub wymieni wadliwy produkt na inny model lecz o podobnych parametrach,
o ile Nabywca wyrazi zgodę na zaproponowane przez QDIQO rozwiązanie.

ZAKRES GWARANCJI

 1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne tkwiące w produkcie, przez co rozumie się wady produkcyjne lub materiałowe tkwiące w produkcie w chwili jego sprzedaży.
 2. Gwarancją nie są objęte wady fizyczne powstałe z innych przyczyn, w szczególności na skutek:
  • niewłaściwego podłączenia, zainstalowania bądź eksploatacji produktu, przez co należy rozumieć dokonanie tych czynności sprzecznie z instrukcją obsługi produktu;
  • oddziaływania jakiejkolwiek siły czy czynnika zewnętrznego, w tym także promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, czynników chemicznych czy mechanicznych, zalanie urządzenia oraz działania siły przyrody;
  • używania produktu łącznie z innymi urządzeniami nieprzeznaczonymi do używania
   z produktem lub urządzeniami innymi niż zalecane w instrukcji obsługi lub dokumentach technicznych;
  • wadliwego transportu, składowania, przechowywania, czyszczenia albo konserwacji produktu;
  • zwarcia/przepięcia/udarów w instalacji elektrycznej, do której produkt został podłączony;
  • pracy w temperaturze/wilgotności otoczenia znajdującej się poza zakresem podanym
   w instrukcji obsługi produktu;
  • eksploatacji produktu w skrajnie niekorzystnych warunkach, np. dużego zapylenia, występowania substancji chemicznie agresywnych itp.; 
 3. Gwarancją nie są objęte części podlegające normalnemu zużyciu oraz części i materiały eksploatacyjne.

ZASADY GWARANCJI

 1. Podstawą realizacji praw wynikających z gwarancji jest uiszczenie na rzecz QDIQO wszelkich należności związanych z produktem.
 2. Nabywca dostarcza reklamowany produkt do siedziby QDIQO, na koszt QDIQO. Powinno
  to nastąpić w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym, zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych mu przez opakowanie fabryczne. Ryzyko uszkodzenia produktu w czasie transportu ponosi Nabywca.
  Do przesyłanego produktu Nabywca powinien dołączyć prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny, który dostarczony został wraz z urządzeniem. Zgłoszenia można dokonać również za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://www.advoider.pl/zwrot-i-reklamacja/.
 3. Po naprawie produktu w siedzibie QDIQO, może być on przesłany przez QDIQO na wskazany przez Nabywcę adres w Polsce, na koszt QDIQO.
 4. Produkt ze zgłoszoną przez Nabywcę wadą może zostać poddany przez QDIQO sprawdzeniu, mającym na celu stwierdzenie lub lokalizację wady. Jeżeli przeprowadzona diagnostyka nie potwierdzi istnienia stwierdzonej przez Nabywcę wady jak również nie wskaże na istnienie innej, niestwierdzonej przez Nabywcę wady objętej gwarancją, QDIQO zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy wynikającymi stąd kosztami oraz możliwością obciążenia Nabywcy kosztami przesyłki.
 5. Decyzję o wymianie produktu lub jego podzespole podejmuje wyłącznie QDIQO, przy czym, jeśli produkt naprawiany był już 3 razy i dalej wykazuje wady, QDIQO wymieni go na inny, wolny od wad. Wymieniony wadliwy produkt przechodzi na własność QDIQO.

UTRATA UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH

Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w razie:

 1. Dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki produktu we własnym zakresie samodzielnie bądź przez osobę trzecią albo powierzenia wykonania naprawy innej osobie
  niż upoważnionemu pracownikowi QDIQO.
 2. Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu ze zmodyfikowanym oprogramowaniem systemowym, niezaaprobowanym przez QDIQO.
 3. Stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia, zerwania lub usunięcia numerów seryjnych bądź oznaczeń produktu uniemożliwiających jego identyfikację. 
 4. Naruszenia obowiązków wynikających dla Nabywcy z niniejszej gwarancji.
 5. Użycia produktu, w celu, do którego nie jest przeznaczony lub w niewłaściwych warunkach.
 6. Upływu okresu gwarancji.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

QDIOQ nie ponosi odpowiedzialności:

 1. Za skutki działania wadliwego produktu.
 2. Za szkody i utracone korzyści Nabywcy wynikające z konieczności naprawy produktu.
 3. Za szkody Nabywcy wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej produktu.
 4. Za koszty demontażu i montażu produktu.
 5. Za szkody inne niż wyrządzone przez QDIQO umyślnie.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Jakiekolwiek skreślenia lub zmiany dokonane na niniejszych warunkach gwarancyjnych przez podmiot inny niż QDIQO są nieważne.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających
  z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach, znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości.
 5. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej pomiędzy QDIQO a Nabywcą, w której określone zostały inne warunki gwarancji niż niniejsze, wiążące są zapisy umowy.