Klauzula informacyjna dla zamawiających Newsletter

 1. Administrator Danych Osobowych
  1. W związku z zamówieniem przez Ciebie usługi Newsletter (zwanej dalej: „Newsletter”) Administratorem Twoich danych osobowych (zwanym dalej: „Administratorem”) jest QDIQO Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000717330, NIP: 9731048687, REGON: 368895204.
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy listownie na adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra, drogą elektroniczną przez e-mail: [email protected], telefonicznie: 68 410 99 76. 
 2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w Serwisie
  1. Będziemy przetwarzać Twoje dane, aby świadczyć Ci usługę Newsletter, na który zapisałeś się na stronie advoider.pl, w tym wysyłać Ci wiadomości, materiały, informacje handlowe lub marketingowe.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną po zapisaniu się do Newsletter (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 3. Obowiązek podania danych osobowych
  1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie będziesz mógł otrzymywać newsletterów. 
 4. Udostępnianie danych osobowych i odbiorcy danych osobowych
  1. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji oparte na odpowiedniej podstawie prawnej.
  2. W związku z realizacją usług Twoje dane osobowe będą przekazywane także: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, dostawcom systemów zewnętrznych, dostawcom wspierającym działalność Administratora i zapewniającym funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych dla nas, a także dostawcom narzędzi służących do wysyłki newsletterów. 
 5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
  1. Masz prawo:
   1. żądać dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
   2. żądać sprostowania swoich danych osobowych, w związku z czym Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych Twoich danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
   3. żądać usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
   4. żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
   5. żądać przeniesienia swoich danych osobowych w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Możesz też przesłać te dane innemu administratorowi danych. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
   6. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  2. Powyższe uprawnienia przysługują Ci, o ile przepisy szczególne nie wyłączają bądź ograniczają tych uprawnień. 
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu
  1. W związku z Twoją szczególną sytuacją przysługuje ci prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu w dwóch sytuacjach, tj. gdy przetwarzamy Twoje dane:
   1. na potrzeby marketingu bezpośredniego bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,
   2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów i wówczas sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie Twojej szczególnej sytuacji oraz podlega ocenie Administratora.
 7. Prawo wniesienia skargi do organu
  1. Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 
 8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
  1. Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym nie dokonujemy profilowania. 
 9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  1. Możliwe jest przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy będą przetwarzane z użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować się na serwerach położnych poza EOG lub administrator poczty e-mail, z której korzystasz w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.
  2. Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać mu określone rozwiązania związane z jego usługami, np. przechowywanie danych w chmurze, realizacja płatności. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie EOG, jak i poza tym obszarem, w tym w Stanach Zjednoczonych. W ramach korzystania przez nas z narzędzi wspierających naszą bieżącą działalność udostępnianych przez firmę Google, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), a dostawca ten został objęty programem Privacy Shield, który zobowiązuje do zapewnienia podobnej ochrony w odniesieniu do danych przekazywanych pomiędzy Europą i USA. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: EU-US Privacy Shield. Masz prawo uzyskać kopię danych.
  3. W sytuacjach, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza „EOG”, Administrator gwarantuje, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:
   1. Twoje dane osobowe będą przekazywane tylko do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries;
   2. Korzystając z usług określonych dostawców, Administrator może posługiwać się umowami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries;
   3. Jeśli dostawcy usług mają swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Administrator może przekazywać im dane wówczas, gdy zostali objęci programem Privacy Shield, który zobowiązuje ich do zapewnienia podobnej ochrony w odniesieniu do danych przekazywanych pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: EU-US Privacy Shield. 
 10. Okres przechowywania danych osobowych
  1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi Newsletter, a więc do czasu rozwiązania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016)