Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego

1. Administrator Danych Osobowych

  1. W związku z korzystaniem przez Ciebie z formularza kontaktowego (zwanego dalej: „Formularzem Kontaktowym”) Administratorem Twoich danych osobowych (zwanym dalej: „Administratorem”) jest QDIQO Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000717330, NIP: 9731048687, REGON: 368895204.
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy listownie na adres: Qdiqo Sp. z o.o., ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra, drogą elektroniczną na adres [email protected], telefonicznie: 68 410 99 76.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w Serwisie

  1. Będziemy przetwarzać Twoje dane, aby odpowiedzieć na Twoją wiadomość wysłaną za pośrednictwem Formularza Kontaktowego czy rozwiązać opisaną przez Ciebie sprawę.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na komunikacji Tobą (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Obowiązek podania danych osobowych

  1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, żeby odpowiedzieć na Twoją wiadomość czy rozwiązać opisaną przez Ciebie sprawę.

4. Udostępnianie danych osobowych i odbiorcy danych osobowych

  1. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji oparte na odpowiedniej podstawie prawnej.
  2. W związku z realizacją usług Twoje dane osobowe będą przekazywane także: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, dostawcom systemów zewnętrznych, dostawcom wspierającym działalność Administratora i zapewniającym funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych dla nas, a także dostawcom narzędzi służących do analityki działania strony

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

  1. Masz prawo:
   1. żądać dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
   2. żądać sprostowania swoich danych osobowych, w związku z czym Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych Twoich danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
   3. żądać usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
   4. żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
   5. żądać przeniesienia swoich danych osobowych w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Możesz też przesłać te dane innemu administratorowi danych. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
   6. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  2. Powyższe uprawnienia przysługują Ci, o ile przepisy szczególne nie wyłączają bądź ograniczają tych uprawnień.

6. Prawo wniesienia sprzeciwu

  1. W związku z Twoją szczególną sytuacją przysługuje ci prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu w dwóch sytuacjach, tj. gdy przetwarzamy Twoje dane:
   1. naa potrzeby marketingu bezpośredniego bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,
   2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów i wówczas sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie Twojej szczególnej sytuacji oraz podlega ocenie Administratora.

7. Prawo wniesienia skargi do organu

  1. Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

  1. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość służącej otrzymywaniu przez Użytkownika za pośrednictwem wskazanego kanału komunikacji spersonalizowanych ofert oraz innych informacji związanych z korzystaniem z Serwisu.
  2. Spersonalizowane oferty są tworzone automatycznie w oparciu o analizę sposobu korzystania z Serwisu (profilowanie). Dzięki temu Administrator jest w stanie przedstawić Użytkownikowi ofertę lub promocję dopasowaną do preferencji Użytkownika. Możesz zrezygnować z otrzymywania ofert i profilowania, np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres jak w pkt. 1.2.

9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  1. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Jeżeli Administrator będzie musiał przenieść Twoje dane osobowe do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej: „EOG”), wówczas dopilnuje, aby istniały specjalne zabezpieczenia i aby zapewnionych został odpowiedni poziom ochrony danych.
  2. Możliwe jest przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy będą przetwarzane z użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować się na serwerach położnych poza EOG lub administrator poczty e-mail, z której korzystasz w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.
  3. Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać mu określone rozwiązania związane z jego usługami, np. przechowywanie danych w chmurze, realizacja płatności. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie EOG, jak i poza tym obszarem, w tym w Stanach Zjednoczonych. W sytuacjach, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza „EOG”, Administrator gwarantuje, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:
   1. Twoje dane osobowe będą przekazywane tylko do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries;
   2. Korzystając z usług określonych dostawców, Administrator może posługiwać się umowami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries;
   3. Jeśli dostawcy usług mają swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Administrator może przekazywać im dane wówczas, gdy zostali objęci programem Privacy Shield, który zobowiązuje ich do zapewnienia podobnej ochrony w odniesieniu do danych przekazywanych pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: EU-US Privacy Shield.

10. Okres przechowywania danych osobowych

  1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji bądź zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
  2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016)