Klauzula informacyjna dla klientów sklepu internetowego i zamawiających informacje handlowe

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w poniższych celach.
 • realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej z Tobą umowy, w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz wysłania do Ciebie wybranego produktu, zrealizowania płatności, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie czy rozpatrzenia reklamacji; przetwarzanie Twoich danych w tym celu jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, którą zawierasz, składając zamówienie; podstawą prawną takiego przetwarzania jest Regulamin sklepu internetowego, który akceptujesz, składając zamówienie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu wykonanych zamówień; wówczas podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • wysyłania Ci informacji handlowych lub marketingowych drogą mailową w ramach usługi Newsletter, jeśli zapisałeś się do Newsletter; podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest umowa zawarta pomiędzy Tobą a nami – Regulamin Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); z usługi Newsletter możesz zrezygnować w każdej chwili;
 • realizacji naszych innych działań marketingowych; w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest tzw. prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający w szczególności na kierowaniu drogą e-mail powiadomień o ofertach lub treściach zawierających w niektórych przypadkach informacje handlowe oraz prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO); o ile wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem e-mail bądź innych środków komunikacji elektronicznej;
 • kierowania reklamy kontekstowej, tj. niedopasowanej do Twoich preferencji, w zakresie danych innych niż niezbędne do realizacji zamówienia czy usługi Newsletter – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
 • kierowania reklamy behawioralnej, tj. dopasowanej do Twoich preferencji na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 9 ust. 2 lit. a) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. c) RODO), pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody na wykorzystanie plików cookies, która może być w każdym czasie wycofana, w szczególności przez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki; przetwarzanie danych osobowych obejmuje w tym przypadku także profilowanie;
 • analitycznych i statystycznych, w tym prowadzeniu analiz aktywności klientów sklepu internetowego czy zamawiających Newsletter, ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów, poprawy stosowanych funkcjonalności serwisu internetowego w zakresie danych innych niż niezbędne do realizacji zamówienia czy usługi Newsletter – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
 • archiwalnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • związanych z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą a nami, w tym aby dochodzić roszczeń oraz bronić się przed nimi bądź je ustalać; wówczas podstawą prawną ich przetwarzania jest tzw. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prawnej potrzebie wykazania faktów w ewentualnym postępowaniu sądowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W każdym czasie masz prawo:
 • cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, ale tylko w sytuacjach, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę na ich przetwarzanie, przy czym przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem; wycofanie zgody może nastąpić drogą e-mail bądź pocztową na adres Administratora wskazany powyżej;
 • żądać dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądać sprostowania swoich danych osobowych, w związku z czym Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych Twoich danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • żądać usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • żądać przeniesienia swoich danych osobowych w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Możesz też przesłać te dane innemu administratorowi danych. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
Prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu przysługuje Ci w dwóch sytuacjach, tj. gdy przetwarzamy Twoje dane:
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,
 • na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów i wówczas sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie Twojej szczególnej sytuacji oraz podlega ocenie Administratora.
Powyższe uprawnienia przysługują Ci, o ile przepisy szczególne nie wyłączają bądź ograniczają tych uprawnień.
W celu skorzystania z powyższych uprawnień wystarczy, jeśli wystąpisz do Administratora z wnioskiem zawierającym opis żądania. Możesz go skierować np. na adres e-mail Administratora czy drogą pocztową na adres Administratora wskazane powyżej. Aby móc przyjąć Twoje zgłoszenie i je przeanalizować, a także przygotować na nie odpowiedź musimy wiedzieć co najmniej: kim jesteś, z jakiego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać oraz jaki jest preferowany kanał kontaktu z Tobą. Wszelką komunikację w zakresie realizacji praw podejmujemy po ustaleniu tożsamości osoby, której dane dotyczą. O działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem złożonym na podstawie art. 15–21 RODO poinformujemy Cię bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań termin może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Cię o tym przedłużeniu terminu, podając przyczyny opóźnienia. Jeżeli nie podejmuje działań w związku z Twoim żądaniem, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Jeśli przekazałeś nam swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba, że zażądasz innej formy. Zasadniczo informacji udzielamy na piśmie. Komunikacja w zakresie realizacji praw jest wolna od opłat, jednak zaznaczamy, że w przypadku żądań ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmiernych, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy pobrać opłatę, której wysokość ustala się z uwzględnieniem administracyjnych kosztów udzielenia informacji prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań.
Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych oceniamy wybrane czynniki dotyczące osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość służącej otrzymywaniu przez Ciebie za pośrednictwem wskazanego kanału komunikacji spersonalizowanych ofert oraz innych informacji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego.
Spersonalizowane oferty są tworzone automatycznie w oparciu o analizę sposobu korzystania z Serwisu (profilowanie). Twoje dane przetwarzamy przy wykorzystaniu profilowania w celu tworzenia i prezentowania dedykowanych Tobie reklam, ofert, promocji oraz treści dopasowanych do Twoich upodobań i zainteresowań. Takie nasze działania opierają się o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, które może istotnie wpływać na Twoje wybory jako konsumenta. Wynikiem takiego naszego działania może być skierowanie do Ciebie korzystniejszej oferty specjalnie dopasowanej do Twoich preferencji i opartej o Twoje zachowania w Serwisie internetowym czy Sklepie. Dzięki temu jesteśmy w stanie przedstawić Ci ofertę lub promocję dopasowaną do Twoich preferencji. Możesz zrezygnować z otrzymywania ofert i profilowania, np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora wskazanej powyżej.
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane przez nas innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji oparte na odpowiedniej podstawie prawnej.
W związku z realizacją usług Twoje dane osobowe będą przekazywane także: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, dostawcom systemów zewnętrznych, dostawcom wspierającym naszą działalność i zapewniającym funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych dla nas, a także dostawcom narzędzi służących do analityki działania strony oraz wysyłki newsletterów, dostawcą usług kurierskich i pocztowych, podmiotom obsługującym płatności na naszej stronie, podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę prawną, księgową oraz przeprowadzającym audyty.

W celu realizacji zamówienia Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), a w celu działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, rezygnacji z newslettera lub wycofania zgody (w zakresie przetwarzania, które odbywa się na jej podstawie). Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Okresy te ustalane są w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

Twoje dane możemy wyjątkowo przekazać naszym partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze) oraz wspierających funkcjonalności Sklepu Internetowego czy serwisu internetowego. Nasi partnerzy mogą przetwarzać dane głównie w Stanach Zjednoczonych (USA). Bezpieczeństwo Twoich danych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Staramy się również żeby nasi partnerzy byli objęci programem tzw. Privacy Shield. Możesz otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych do państw poza EOG, w szczególności kontaktując się z nami na adres Administratora jak wyżej.